موفق بودن در دنیای امروزی و رسیدن و کسب موفقیت در هرزمینه چه کسب درآمد ، کسب کار ، تحصیلات ، ورزش ، زندگی ، ازدواج و … نیاز به داشتن دانش در زمینه موفقیت و تغییر نگرش و ساختن روحیه انسانی است .

مجموعه هپی طور با بهره گیری از نیروهای با سواد و متخصص آخرین اخبار دنیای موفقیت ، راه کار و شیوه های رسیدن به نتیجه درست و بررسی زندگی انسانهای موفق را بررسی و در قالب مقالات مختلف ارائه میدهد .